Schoolgids

Snel naar...                                             Bekijk de complete gids in pdf-formaat
De school - identiteit    Waar de school voor staat    De organisatie
van het onderwijs
    Ontwikkeling van het onderwijs    De zorg voor de kinderen    
De ouders  
  Procedures    Medisch handelen op school    Protocol sociale media mail- en internetgebruik

Een woord vooraf

Voor u ligt een exemplaar van onze schoolgids. In het kader van de kwaliteitswetgeving zijn scholen verplicht jaarlijks een schoolgids uit te geven. Naast de schoolgids wordt ieder schooljaar een informatiegids gemaakt. Hierin treft u informatie die regelmatig wijzigt, zoals vakanties, activiteiten, namen van teamleden e.d. De schoolgids en de informatiegids vormen samen één geheel.

Scholen verschillen onderling steeds meer: in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat ouders/verzorgers weten waar ze ons op kunnen aanspreken.
In deze schoolgids vindt u o.a. informatie over:
- de opzet van ons onderwijs
- de zorg voor kinderen
- wat van ouders/verzorgers verwacht wordt
- wat ouders/verzorgers van de school kunnen verwachten
- de resultaten van ons onderwijs

Deze gids is samengesteld door het team van de school, samen met de ouderraad en medezeggenschapsraad. Mocht u na het lezen van deze schoolgids nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur. Het team hoopt dat u met veel plezier gebruik maakt van deze schoolgids.


De school - identiteit
Wij zijn een katholieke basisschool met ruime aandacht voor waarden en normen.
We hopen dat onze school ervaren wordt als een gemoedelijke, toegankelijke school, waarin kinderen leren geven en nemen, leren samenwerken en hulpvaardigheid tonen; een school waar iedereen zich welkom voelt.

Het overbrengen van waarden en normen en geloofsopvoeding is gebaat bij een goed samenspel tussen school, parochie en ouders.

De school participeert daarom in:
- de voorbereiding op de 1e Heilige Communie in groep 4 en het Vormsel in groep 8
- kerkvieringen en lessen die een pastor geeft bij het bezoek aan onze school

Een meer diepgaande beschrijving van de identiteit van de school kunt u lezen in het schoolplan 2019-2023.


Waar de school voor staat
Missie van de school
Wat beloven wij aan onze leerlingen en ouders?

Aan kind en ouders beloven wij:
- een veilige leeromgeving
- kwalitatief goed onderwijs
- een open en eerlijke samenwerking

Kind, wij beloven jou:
- dat we oprecht ons best zullen doen om jou te begrijpen
- dat wij je ruimte geven om jezelf te kunnen zijn
- dat wij ons uiterste best doen om jou zoveel mogelijk te leren
- een fijne plek op school

Ouders, wij beloven u:
- dat uw kind gezien wordt
- dat we ons inzetten voor een optimale ontwikkeling van uw kind (sociaal-emotioneel en cognitief) en dat wij u waar nodig hierbij betrekken

Visie van de school
Hoe kijken wij naar leerlingen en ouders?

Ouders zijn voor ons:
- gelijkwaardige partners
- gesprekpartners
- een belangrijke informatiebron

Leerlingen zijn voor ons:
- uniek
- uitdagend
- de drijfveer
- en inspiratiebron

De omgeving is voor ons:
- een omgeving waar het nieuwe leren en het ICT (steeds meer) een belangrijke
plaats innemen

Waar staan we voor?
- wij geloven in ieder kind
- wij vinden dat ieder kind telt
De organisatie van het onderwijs
Op onze school wordt het systeem van leerstofjaarklassen gevolgd. Dat betekent dat kinderen van dezelfde leeftijdsgroep bij elkaar zitten. In principe gaan de kinderen van elke groep elk jaar na de zomervakantie naar het volgende leerjaar over. Het kind doorloopt (normaal) in totaal acht volledige leerjaren de basisschool.

Als kinderen de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen ze op school worden toegelaten. Daardoor hebben de kleutergroepen 1A en 1B het hele jaar door te maken met een instroom van nieuwe leerlingen. Zij stromen steeds aan het begin of halverwege de maand in wanneer zij 4 jaar worden. In het schooljaar 2019-2020 zal met 10 groepen gestart worden.


Ontwikkeling van het onderwijs
Kwaliteit van het onderwijs
We doen er van alles aan om ons onderwijs kwalitatief op een goed niveau te houden. Daartoe gebruiken we verschillende instrumenten:
- 2 keer per jaar nemen we een zorgscan af om de niveaus van zorg te bepalen.
- 1 keer per 2 jaar toetsen we de school m.b.v. de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra voor ouders. Dit is een enquête voor kinderen, ouders en teamleden. Kinderen (groep 6, 7 en 8) en team vullen de vragenlijsten ieder jaar in.

Hierbij geven we u een samenvatting van de uitslag van de kwaliteitsenquête die we hebben gehouden. De volledige uitslag is ter inzage op school te verkrijgen.


De zorg voor de kinderen
Rapportage en leerlingvolgsysteem
De ontwikkeling van de kinderen wordt vastgelegd in het rapport. Alle kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee naar huis. Vanaf groep 4 worden op het rapport behalve beschrijvende teksten ook cijfers opgenomen. Ook de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen (CITO en AVI) worden hierin weergegeven. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van SCOL (2016), een leerlingvolgsysteem voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
Uitgebreide informatie over de leerlingenzorg is vastgelegd in ons zorgplan.

Speciale zorg voor kinderen
Als vanuit verzamelde gegevens blijkt dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Op grond van de onderwijsbehoefte krijgt het kind extra ondersteuning of verdiepingsstof op maat aangeboden. De interne begeleider kan bij dit proces betrokken worden.

Ook kan door school een beroep worden gedaan op mevrouw Esther Geerke Goos, orthopedagoog van het SKOT of externe deskundigen, bijvoorbeeld de collegiale consulent of een ambulant begeleider.

Afhankelijk van de hulpvraag kan:
• speciale begeleiding binnen de school geadviseerd worden;
• besloten worden om het betreffende jaar over te doen;
• de uitstroom naar het speciale basisonderwijs een advies zijn.

Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.


De ouders
Ouderbetrokkenheid
Net als de leerkrachten spelen ook de ouders een zeer belangrijke rol in het onderwijs aan de leerlingen. Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk. De leerkrachten werken vanuit hun onderwijskundige professionaliteit en de ouders zorgen voor ondersteuning en aanvulling. Alleen in een open communicatie tussen leerkrachten en ouders kan het onderwijs optimaal tot zijn recht komen. Door een soepele uitwisseling van informatie kunnen ouders een zinvolle bijdrage leveren aan het onderwijs.

Informatievoorziening aan en contacten met ouders
Op de website staan de schoolgids, schoolplan en informatiegids vermeld.
Elke maand wordt u via de digitale nieuwsbrief op de website en via de mail geïnformeerd over allerlei actuele zaken die zich in de desbetreffende maand voordoen. Er wordt informatie gegeven over data en andere zakelijke mededelingen.
Zo staat er bijvoorbeeld in de Nieuwsbrief wanneer en hoe laat er een klas naar een theatervoorstelling gaat. Ook nieuws of mededelingen uit de medezeggenschapsraad of de ouderraad komen in de Nieuwsbrief.

Iedere ouder wordt tevens geacht gebruik te maken van de Schoolwapps app. Dit is een ouder communicatieplatform waarmee ze een berichtenstroom van de groep van hun kind via een tijdlijn kunnen volgen. Ook wordt Schoolwapps gebruikt voor mailingen, om gesprekken met de leerkracht te plannen en voor de agendafunctie.


Procedures
Verzuim/ Verlofregeling
Onze school is er voor leerlingen vanaf 4 jaar. Als uw kind 4 is, mag het naar school. Uw kind is dan nog niet verplicht om te komen. U bekijkt zelf of uw kind eraan toe is. Zodra uw kind 5 jaar wordt, is het op de eerste schooldag van de daaropvolgende maand leerplichtig.
De gemeente let erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplichtwet. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren.
Aan het begin van het schooljaar wordt u middels de schoolkalender op de hoogte gebracht van alle vakanties en vrije dagen. In de maandelijkse nieuwsbrief wordt hier nog eens de aandacht op gevestigd. Van de ouders mag verwacht worden dat zij met de planning van hun activiteiten hier rekening mee houden. Wijken de ouders van het vakantierooster af, dan zullen ze schriftelijk toestemming moeten vragen aan de directeur voor extra vakantieverlof of extra verlof.

Formulieren voor het aanvragen van verlof staan op de internetpagina van de school.
Verlof wordt gegeven voor de volgende gewichtige omstandigheden:
- voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer dit niet buiten de lesuren kan;
- verhuizing (hoogstens 1 dag);
- gezinsuitbreiding (hoogstens 1 dag);
- bijwonen van huwelijk van naaste familie;
- ernstige ziekte van ouders of naaste familie (duur in overleg met de directeur);
- overlijden van naaste familie;
- ambtsjubileum of huwelijksjubileum van ouders en grootouders (hoogstens 1 dag).


Medisch handelen op school
De school volgt de richtlijnen van het Medisch protocol voor scholen van het samenwerkingsverband Twente Noord. Indien nodig kan u gevraagd worden om een verklaring in te vullen en te ondertekenen in verband met de medische handelwijze die voor uw kind gevolgd moet worden. Uitgangspunt is dat medische handelingen die onder de wet BIG vallen, niet worden verricht door leraren of andere professionals van de school.
Het genoemde protocol vindt u onder andere op de website van onze school.
Protocol sociale media, mail- en internetgebruik
De school conformeert zich aan het ‘Protocol Sociale Media SKOT, mail- en internetgebruik’. De SKOT vertrouwt erop dat haar medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij een school van de SKOT betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Het genoemde protocol vindt u onder andere op de website van onze school.