Informatiegids

Snel naar...                                             Bekijk de complete gids in pdf-formaat
schooltijden    vakantierooster    studiedagen    verzuim   gymnastiek    eerste schooldag    thema afsluiting    fietsen    gezonde school    lunch    trakteren    verjaardag    wensjes    opvang    hoofdluis     ouderbijdrage    veiligheid    communicatie gescheiden ouders    oudergesprekken    verlof


Bijzondere telefoonnummers

GGD RegioTwente (hoofdvestiging)
Doktersassistente Astrid Rutten
Tel.: 0900-3338889
ggd@regiotwente.nl

Peuterzaal Sam en Lot
Pastoor Ossestraat 8
7627 PJ Bornerbroek
Tel: 0546-54 50 70 of 074-384585

Ambtenaar leerplichtzaken
Merel Reitsema
Tel: 0546-541972
m.reitsema@almelo.nl

Inspectie van het onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)
Meldpunt vertrouwensinspecteur 0900-1113111

BSO De Cirkel
Twentepoort Oost 10
7609 RG Almelo
Tel: 0546-54 50 70
www.kovdecirkel.nl

 


Schooltijden
Bij ons op school geldt een continurooster:
Maandag          
Dinsdag   
Woensdag
Donderdag  
Vrijdag 
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur

Groep 1 heeft op vrijdag geen les. De groepen 2, 3 en 4 hebben vrijdag om 12.30 uur vrij.

Wilt U ervoor zorgen dat de kinderen niet voor 08.15 uur bij school zijn?
Dit i.v.m. oversteken en toezicht op het schoolplein.

De schoolbel gaat 5 minuten voor aanvang van de lessen.
De leerkrachten halen dan de kinderen op van het plein.
De kleuters mogen 5 minuten voor aanvang van de lessen door de ouders binnen gebracht worden.

Om 08.30 uur gaat de tweede bel en beginnen de lessen.


Vakantierooster

Herfstvakantie  
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie                       
Paasvakantie 
Meivakantie 
Hemelvaart 
Pinkstervakantie 
Zomervakantie
Eerste schooldag 
17 oktober t/m 21 oktober 2022
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
27 februari t/m 03 maart 2023
07 april t/m 10 april 2023
27 april t/m 5 mei 2023
18 mei en 19 mei 2023 
29 mei t/m 02 juni 2023
24 juli t/m 01 september 2023
04 september 2023


Studiedagen

In verband met onderwijskundige ontwikkelingen zijn er een aantal studiedagen waarop alle leerlingen vrij hebben: 

 

 Woensdag 05 oktober 2022  SKOT studiedag 
 Vrijdag 24 februari 2023  Schoolbespreking
 Woensdag 26 april 2023  Schoolbespreking
 Maandag 26 juni 2023  Evaluatievergadering
 Vrijdag 30 juni 2023  Schoolbespreking
 Vrijdag 21 juli 2023  Laatste schooldag

 


Deze dagen worden ook aan het begin van het nieuwe schooljaar gemeld in de nieuwsbrief en op de website


Verzuim
Is uw kind ziek, of is er plotseling iets gebeurd waardoor het kind niet op tijd op school kan zijn? Meld uw kind dan ziek in de absentiemodule van de Klasbord Ouderapp. Indien u na 8.00 uur dezelfde dag uw kind wil afmelden: bel dan s.v.p. naar school (074- 384 15 85). Graag tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Een briefje meegeven aan broer/ zus is natuurlijk ook goed. 


Gymnastiek
Het rooster ziet er als volgt uit: De groepen 1 en 2 gymmen in het speellokaal in school op maandag en woensdag.
De groepen 3 t/ m 8 hebben gym op wisselende dagen per groep in de sportzaal de Latei.
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben gymschoenen op school.
De andere groepen gymmen in sportkleding: sportbroekje - sportshirt of gympakje - sportschoenen.
Mocht uw kind om de een of andere reden niet aan de gymlessen kunnen deelnemen, wilt u dit dan schriftelijk melden?
Er worden gedurende het schooljaar ook sportdagen georganiseerd i.s.m. het ROC.


Eerste schooldag
Gedurende het schooljaar starten 4-jarigen in groep 1. Voorafgaand aan hun eerste schooldag krijgen zij een uitnodiging voor de eerste schooldag en een intakeformulier toegestuurd.
In de decembermaand stromen geen leerlingen in.
In juni en juli stromen geen leerlingen meer in.

Thema afsluiting
Voor elke schoolvakantie in het schooljaar vindt de thema afsluiting plaats. Hierbij kunnen ouders aanwezig zijn. De thema afsluiting is wisselend in de vorm van een markt/ museum/ optreden enz. U krijgt hierover vooraf bericht van de leerkracht.
Wanneer u foto’s maakt, wilt u die niet verspreiden op social media?
Fietsen mee naar school
De kinderen die buiten het aangegeven gebied op de kaart wonen (zie afbeelding hieronder), mogen op de fiets naar school komen. Alle andere kinderen gaan lopend naar school. De fiets moet in de fietsenstalling worden geplaatst. Zorg ervoor dat de fiets op slot staat en dat er aan het sleuteltje een telefoonnummer van de ouder/verzorger zit met de naam van het kind.
De school is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van de fiets.

 


Gezonde school
Voordat de kinderen ‘s ochtends buiten gaan spelen, mogen zij iets eten of drinken. Het gaat hier om een kleine versnapering die de kinderen zelf meenemen, zoals een stukje groente, fruit, of een boterham en een beker water. Wilt u de beker goed afsluiten en voorzien van naam? De beker mag ook op school gevuld worden.
Lunch
Op de Stephanus hebben wij een continurooster. Alle kinderen eten tussen de middag gezamenlijk onder toezicht van de leerkracht in de klas. Hierbij nemen de kinderen een theedoek mee om op hun tafel te leggen tijdens het eten. Wij vragen u dringend om de kinderen niet te veel eten en drinken (geen pakjes) mee te geven, maar ook om erop te letten dat zij gezond eten.
Trakteren
Wanneer een kind jarig is, mag het een traktatie mee naar school nemen voor de groep. Informeert u bij de leerkracht of er kinderen met een kleurstof- of voedselallergie in de groep zitten. Het zou fijn zijn als u ook met hen rekening kunt houden. De kinderen trakteren tijdens de ochtendpauze van de groep. U, als ouder, mag daar bij zijn.
Het is niet nodig om de overige leerkrachten te trakteren. De jarigen mogen hun broertje of zusje wel wat lekkers brengen. Wilt u de traktatie klein houden en gezond?
Meesters en juffendag
Via de nieuwsbrief krijgt u meer informatie over deze feestdag in de laatste schoolweek. Met de ouderraad is afgesproken dat er namens de kinderen een gezamenlijk cadeau zal worden gekocht.
De klassenouder vraagt voor elke leerkracht €1,00 


Wensjes

Voor jarige ouders en grootouders mag in groep 1 en 2 een wensje gemaakt worden. Wilt u de kinderen, aan het begin van het schooljaar, een briefje meegeven met de data waarop uw kind graag een wensje mee naar huis wil nemen en voor wie het wensje is?
Voor- en naschoolse opvang
Alle basisscholen zijn sinds 1 augustus 2007 verantwoordelijk voor het aanbieden van voor- en naschoolse opvang. Het bestuur van SKOT heeft ervoor gekozen dat iedere individuele school de ouders verwijst naar de dichtstbijzijnde instantie voor deze opvang. Wilt u uw kind daar geplaatst zien, dan kunt u contact opnemen met Kinderdagverblijf De Cirkel.
Hoofdluiscontrole
De ouderwerkgroepen “hoofdluiscontrole” controleert na elke vakantieperiode alle kinderen en leerkrachten op luizen. Vanzelfsprekend wordt hierbij de nodige discretie in acht genomen. Bij het constateren van hoofdluis bij uw kind wordt contact met u opgenomen. De klasgenoten krijgen een waarschuwingsmail, zodat u weet dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep van uw kind.
De ouderbijdrage
De bijdrage aan de oudervereniging is € 45,- per kind voor dit schooljaar. Hier worden alle kosten van betaald m.b.t. sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, Pinksteren en schoolreisje. Iedere ouder/verzorger wordt geacht lid te zijn van de oudervereniging. Eenmalig wordt € 10,- gevraagd voor de aanschaf van een luizenzak.
Het rekeningnummer bij de Rabobank in Bornerbroek is: NL 45 RABO 010.84.05.281 t.n.v. Oudervereniging St. Stephanusschool.
Veiligheid op school
Veiligheid op school is belangrijk voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Het veiligheidsbeleid op onze school heeft tot doel:
- voorwaarden scheppen voor een zo veilig mogelijk schoolgebouw en schoolomgeving;
- stimuleren dat leerkrachten en kinderen zich daarbinnen veilig gedragen.

We bereiken dit door:
- jaarlijks het gebouw te beoordelen op veiligheid en een actieplan op te stellen voor het oplossen van knelpunten;
- jaarlijks te bekijken of de huisregels met betrekking tot veiligheid voldoen en ervoor zorgen dat de leerkrachten en leerlingen daarover duidelijk geïnformeerd worden;
- een ontruimingsplan op te stellen en dit jaarlijks te oefenen met kinderen en personeel;
- bij te houden welke risico’s en ongelukken zich voordoen op of om school;
- elk jaar af te sluiten met een beknopt verslag van wat het afgelopen jaar is gebeurd op veiligheidsgebied en wat komend jaar op de agenda staat;
- scholing voor de BHV-ers en EHBO-ers.
Protocol bij het oversteken bij de oversteekplaats

Het is de bedoeling dat alle kinderen die bij school de hoofdstraat (Past. Ossestraat) moeten oversteken

gebruik maken van het zebrapad bij school. Hier staan 's morgens (08.15 uur) en 's middags (12.15 uur en 14.30 uur) oversteekbrigadiers. Zij helpen uw kind veilig naar de overkant. Zij staan er niet voor niets. Wij vragen u dan ook vriendelijk gebruik te maken van hun hulp. Dus niet gauw even een eindje verderop naast de oversteekplaats oversteken. Dit geldt ook voor ouders/verzorgers die de kinderen brengen en halen (goed voorbeeld, doet goed volgen). De kinderen mogen niet vóór 08.15 uur bij school zijn. Er mag alleen overgestoken worden als de oversteekbrigadiers aanwezig zijn. Dus niet op eigen houtje de weg oversteken.

Hoe steken we over:

De kinderen bij de oversteek wachten op het fluitsignaal van de oversteek-brigadier en steken dan pas de straat over.

Wacht op het fluitsignaal
Als de brigadiers klaar staan op de weg, geeft één van de brigadiers een lang fluitsignaal, de kinderen mogen dan oversteken. Twee korte fluitsignalen van de verkeersbrigadier geeft aan dat de verkeersbrigadiers de oversteek verlaten. Er mag dan niet vlug alsnog worden overgestoken.

Tijdens het oversteken mag er niet gerend, gefietst of gestept worden. De kinderen en hun begeleiders gaan lopend de weg over. Bij het verlaten van de school gaan kinderen met een fiets lopend over de stoep naar de oversteekplaats en steken lopend op het teken van de oversteekbrigadier de weg over. Bij aankomst van de school gaan kinderen die een fiets bij zich hebben en de weg zijn overgestoken, lopend verder naar de rijwielstalling bij school. Dus niet fietsen op de stoep.

Als de school uit is gaan de kinderen direct naar de oversteekplaats (zebrapad) om overgezet te worden, dus niet bij school of op het plein blijven hangen (spelen). De oversteekbrigadiers staan hier maximaal 10 minuten.

Veiligheid
Om de veiligheid bij het oversteken te kunnen garanderen willen we iedereen vragen die de kinderen komt brengen en halen niet te stoppen op het fietspad of voor de inrit bij school. Hierdoor wordt het zicht belemmerd.
Als de parkeerstrook aan de kant van school vol is, kunt u beter aan de andere kant van de weg parkeren om uw kinderen te laten uitstappen. Zij kunnen immers gebruik maken van de hulp van de oversteekbrigadiers.

Meldcode onderwijs

Op onze school maken we gebruik van de zogenaamde Routekaart Twente: Ik maak me zorgen, wat moet ik doen?
Deze routekaart volgt de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de meldcode is om professionals te helpen bij het herkennen en handelen als zij huiselijk geweld signaleren.
Communicatie met gescheiden ouders
De communicatie met u als ouder vinden wij belangrijk. Het is in het belang van de leerling dat dit goed verloopt. Hieronder staan afspraken die wij hanteren als het gaat om de communicatie met ouders die van elkaar gescheiden zijn en een kind bij ons op school hebben. We gaan hierbij uit van de wettelijke informatieplicht van scholen. U hebt in alle gevallen toegang tot onze algemene website. Hierop kunt u veel belangrijke informatie vinden. Door uw e-mailadres door te geven, ontvangt u ook de digitale post.

Afspraken:
1. Co- ouderschap: samen informatie delen, adres bepaalt wie de informatie krijgt
Na de scheiding kunt u kiezen voor co- ouderschap. U bent dan beiden nauw betrokken bij de opvoeding van uw kind en het onderwijs dat hij/ zij krijgt. Uw kind woont beurtelings bij beide ouders.
Het adres waarop de leerling bij onze administratie staat ingeschreven, bepaalt dat wij als school, de ouder die ook op dit adres woont, van informatie voorzien. We gaan ervan uit dat deze ouder alle informatie doorgeeft aan de andere ouder.

2. Verzorgende ouder: onderhoudt contacten, deelt met niet-verzorgende ouder
Als er geen sprake is van co-ouderschap, draagt de ouder bij wie het kind (het merendeel van de tijd) woont, als verzorgende ouder de grootste verantwoordelijkheid. Deze ouder onderhoudt de contacten met school en krijgt van school alle leerlinggebonden en organisatorische informatie. Wettelijk is het de bedoeling dat de verzorgende ouder die informatie deelt met de niet-verzorgende ouder.

3. Niet-verzorgende ouder: u krijgt op eigen initiatief ook informatie van school
Wanneer het voor u als niet- verzorgende ouder, niet mogelijk is op de hoogte te blijven van de schoolontwikkelingen van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de directie. Op schriftelijk verzoek kunt u rapporten ontvangen. De directie neemt hierover contact op met de leerkracht. Bij een informatieverzoek (van de niet-verzorgende ouder)verstrekken wij in principe de informatie. In uitzonderingsgevallen plannen wij - in overleg met de leerkracht- aparte gesprekken tijdens de ouderavonden. Vanwege zwaarwegende belangen van uw kind, kan de directie besluiten de informatie niet te geven.
Oudergesprekken en ouderavonden
Tijdens de oudergesprekken en ouderavonden zijn de wettelijke ouders van harte welkom. Bij uitzondering en op uitdrukkelijk verzoek van beide ouders, kan in overleg met de leerkracht, een afzonderlijk gesprek gepland worden (zie boven). De uitnodiging gaat naar de hoofdverantwoordelijke, verzorgende ouder. Deze verzorgende ouder heeft de verantwoordelijkheid de andere (wettelijke) ouder te informeren.
Vrijgeven (verlof)/ vakantie
Wanneer wij op verzoek van de ene ouder vrij geven aan een leerling, zijn wij verplicht de andere ouder hierover te informeren. Dit is omdat de andere ouder volgens de wet moet weten of en wanneer zijn of haar kind in het buitenland verblijft.